Το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία – ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία του Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας – έχει ως στόχο τη μείωση του αποτυπώματος κατανάλωσης της ΕΕ και το διπλασιασμό του ποσοστού χρήσης κυκλικών υλικών κατά την επόμενη δεκαετία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.
Ποια μέτρα προβλέπονται;
Το σχέδιο δράσης προτείνει μια σειρά μέτρων, όπως το να γίνουν τα ανανεώσιμα προϊόντα κανόνας για την Ε.Ε., η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η εξασφάλιση λιγότερων αποβλήτων. Οι κανόνες θα αποσκοπούν επίσης στην επιβράβευση όσων κατασκευάζουν προϊόντα με βάση την απόδοση βιωσιμότητας τους καθώς και τη σύνδεση υψηλών επιδόσεων με τα κίνητρα. Επιπλέον, η Επιτροπή σχεδιάζει να δρομολογήσει συγκεκριμένες δράσεις σε διάφορους τομείς, όπως η ηλεκτρονική και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η συσκευασία, τα πλαστικά και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας σε διεθνές επίπεδο
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις σχετικές με τη Κυκλική Οικονομία συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, τους διμερείς, περιφερειακούς και πολυμερείς διαλόγους αναφορικά με την πολιτική της και τις σχετικές διεθνείς και πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες. Το σχέδιο προτείνει την έναρξη μιας Παγκόσμιας Συμμαχίας Κυκλικής Οικονομικής με σκοπό να διερευνηθεί ο ορισμός του «Ασφαλούς Χώρου Λειτουργίας» (‘Safe Operating Space’).
Χρηματοδότηση Κυκλικής Οικονομίας
Η ΕΕ σχεδιάζει να στηρίξει την καινοτομία και τις επενδύσεις μέσω διαφόρων υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης – από τα ταμεία συνοχής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα LIFE αλλά και μέσω δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, έρευνας και καινοτομίας.
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-and-events/all-news/eus-new-circular-economy-action-plan-out