Οι ιταλικές εμπορικές ενώσεις στους τομείς της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της γεωργίας και του εμπορίου υπέγραψαν το “Carta per la sostenibilità e la competitività delle imprese nell’economia circolare” με το πλαίσιο συνεργασίας για τη μετάβαση των ιταλικών εταιρειών προς την κυκλική οικονομία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
https://circulareconomynetwork.it/2019/02/11-associazioni-firmano-la-carta-delleconomia-circolare-tes/.