Μέχρι το 2050, εκτιμάται ότι η παραγωγή στερεών αποβλήτων σε παγκόσμια κλίματα θα φτάσει τους 3.4 δισεκατομμύρια τόνους ανά χρόνο, συγκριτικά με τους τωρινούς 2.1 δισεκατομ-μύρια τόνους σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτή η αυξανόμενη ποσότητα απορριμμάτων και η μείωση των διαθέσιμων πόρων σε παγκόσμια κλίμακα θέτουν μια πρό-κληση για τους Ευρωπαίους πολιτικούς, τη κοινωνία και ακολούθως την βιομηχανία. Συγκε-κριμένα, η μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, όπως οι σακούλες και τα καλαμάκια, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέλημα. Το EURACTIV οργάνωσε ένα υψηλού επιπέδου σεμινάριο για τους εταίρους με σκοπό να συζητήσουν αναφορικά με την πολιτική της ΕΕ για την Κυκλική Οι-κονομία, τις παρούσες προκλήσεις και τα μελλοντικά βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: https://www.euractiv.com/section/circular-economy/video/towards-a-sustainable-economy-how-to