Στα πλαίσια μιας «Κυκλικής Οικονομίας», τα απόβλητα μειώνονται και τα αγαθά επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την απαίτηση συσκευασίας και απορριμμάτων συσκευασίας στην ΕΕ. Η Επιτροπή δημοσίευσε τους χάρτες πορείας του για σχόλια με προθεσμία τις 06 Αυγούστου 2020.

Η κριτική θα περιλαμβάνει:

  • βελτίωση του σχεδιασμού συσκευασιών για προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης
  • αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχόμενο στη συσκευασία
  • αντιμετώπιση υπερβολικού όγκου συσκευασιών
  • μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας.

 

Τα σχόλιά σας θα συνοψιστούν σε μια συνοπτική έκθεση που θα εξηγεί πώς θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα και, ανά περιπτώσεις, γιατί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ορισμένες προτάσεις.

Τα σχόλια που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της πρωτοβουλίας.

Πρόταση οδηγίας Μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας – αναθεώρηση των κανόνων: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-requirements-for- συσκευασία-και-σκοπιμότητα-μέτρα-για την πρόληψη-συσκευασία-απόβλητα