Ο Οδηγός Χρηματοδότησης της Κυκλικής Πόλης (https://www.circularcityfundingguide.eu/) εγκαινιάστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Φόρουμ Πόλεων, στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη για τη επιδότηση και τη χρηματοδότηση της Κυκλικής Οικονομίας σε αστικό περιβάλλον. Ξεκίνησε ως μια από τις δράσεις της Σύμπραξης για την Κυκλική Οικονομία του Urban Agenda και αναπτύχθηκε από εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών και από εμπειρογνώμονες της ΕΤΕπ που εμπλέκονται και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Κέντρο Επενδύσεων, μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο οδηγός περιλαμβάνει δύο κύριες ομάδες-στόχους: αιτούντες επιδότησης και χρηματοδότες κυκλικών σχεδίων στις πόλεις. Οι αιτούντες επιδότησης μπορούν να είναι τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αστικές περιοχές. Οι χρηματοδότες μπορούν να είναι χρηματοπιστωτικοί φορείς καθώς και δημόσιες αρχές που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για κυκλικά έργα.